جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,786,114 11.68 3,291,301 6.24 3,157,650 5.78 3,461,071 5.75
اوراق مشارکت 8,496,439 55.55 20,239,790 38.39 23,303,095 42.65 25,268,547 41.98
سپرده بانکی 8,494,688 55.54 28,685,890 54.41 27,660,946 50.63 31,024,694 51.54
وجه نقد 6,385 0.04 46,811 0.09 7,433 0.01 50 0
واحد صندوق 16,691 0.11 90,066 0.17 84,936 0.16 85,678 0.14
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,505,858 -22.92 367,284 0.7 420,809 0.77 357,819 0.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,411,763 9.23 2,829,328 5.37 2,799,141 5.12 3,092,255 5.14