بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 553,512 6.28 1,230,497 6.93 1,310,151 7.76 1,551,294 9.3
اوراق مشارکت 5,331,149 60.52 7,590,984 42.73 7,857,018 46.52 7,709,827 46.23
سپرده بانکی 5,376,944 61.04 9,120,207 51.33 7,873,345 46.62 7,291,622 43.72
وجه نقد 793 0.01 152 0 353 0 50 0
سایر دارایی ها -5,952,707 -67.58 -,175,773 -0.99 -,152,259 -0.9 123,894 0.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 552,278 6.27 1,217,731 6.85 1,280,160 7.58 1,500,884 9