جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,235,514 10.88 3,406,971 14.84 3,723,043 15.38 4,055,895 16.99
اوراق مشارکت 6,923,419 60.95 10,585,965 46.11 11,458,551 47.34 11,659,256 48.83
سپرده بانکی 6,629,359 58.36 8,859,607 38.59 8,893,812 36.75 8,056,486 33.74
وجه نقد 605 0.01 282 0 754 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,429,553 -30.19 102,945 0.45 127,067 0.53 105,684 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,050,825 9.25 2,524,424 11 2,831,826 11.7 3,213,313 13.46