بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 512,997 6.04 1,567,759 8.06 1,469,096 7.82 758,878 4.1
اوراق مشارکت 5,168,335 60.81 7,367,285 37.9 7,397,364 39.37 7,378,369 39.87
سپرده بانکی 5,256,976 61.86 10,554,946 54.29 10,102,746 53.76 10,434,445 56.39
وجه نقد 835 0.01 48 0 48 0 50 0
سایر دارایی ها -6,075,028 -71.48 -49,186 -0.25 -,177,771 -0.95 -67,191 -0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 512,972 6.04 1,567,639 8.06 1,468,960 7.82 758,744 4.1