جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,926,744 11.55 4,920,958 8.1 5,452,131 8.85 5,583,593 9.01
اوراق مشارکت 9,286,301 55.67 26,683,993 43.94 24,516,097 39.79 24,671,780 39.81
سپرده بانکی 9,085,873 54.47 28,201,564 46.44 30,934,921 50.21 31,081,503 50.15
وجه نقد 10,015 0.06 84,511 0.14 32,242 0.05 1,231 0
واحد صندوق 34,742 0.21 256,423 0.42 327,656 0.53 321,120 0.52
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,663,783 -21.97 584,521 0.96 343,615 0.56 316,430 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,531,605 9.18 4,110,021 6.77 4,463,306 7.24 4,529,031 7.31