ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان به همراه توضیحات