دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

جهت ثبت درخواست صدور، لازم است ثبت نام در سامانه جامع صندوق های سرمایه گذاری به آدرس nibmarket.com صورت پذیرفته و پس از احراز هویت ثبت درخواست به صورت اینترنتی انجام شود.

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

جهت ثبت درخواست ابطال، لازم است ثبت نام در سامانه جامع صندوق های سرمایه گذاری به آدرس nibmarket.com صورت پذیرفته و پس از احراز هویت ثبت درخواست به صورت اینترنتی انجام شود.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 اقتصاد نوین اسفندیار ١-٥١٥٢٥٣٦١-٨٥٠-١٤٧(حساب شناسه دار: کدملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی)