صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی - 1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/12/30- اصلاحیه 1400/01/31
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 - حسابرسی شده - اصلاحیه 1400/01/18
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/11/30 1399/12/09
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/30
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/30
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/09/30 1399/10/08
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 - حسابرسی شده 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/08/30 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 99.05.31 1399/06/04
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر 1399 1399/05/07
گزارش عملکرد منتهی به 1399/03/31 1399/04/23
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/23
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/07
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 29ام اسفندماه 1398 1399/03/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/08
گزارش عملکرد برای دوره منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
صورتهای مالی برای دوره منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/11
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
صورتهاي مالي برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/10/24
گزارش عملکرد سه ماهه منتهي به 1398/09/30 1398/10/23
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
صورتهاي مالي برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 - با گزارش حسابرس (اصلاحیه) 1398/09/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورتهاي مالي برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 - با گزارش حسابرس 1398/08/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مهر 1398) 1398/08/08
صورتهاي مالي منتهي به 1398/06/31 1398/07/23
گزارش عملکرد منتهي به 1398/06/31 1398/07/23
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد منتهي به 1398/03/31 1398/04/24
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/31 1398/04/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (اردیبهشت 1398) 1398/03/08
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1397 1398/02/22
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد منتهي به 1397/12/29 1398/01/31
صورتهاي مالي منتهي به 1397/12/29 1398/01/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (اسفند 1397) 1398/01/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (دی 1397) 1397/11/10
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (آذر 1397) 1397/10/09
اصلاحیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 1397/09/13
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/10
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 - گزارش حسابرس 1397/08/13
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 - اصلاحی 1397/08/12
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مهر1397) 1397/08/09
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (شهریور1397) 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مرداد 1397) 1397/06/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (تیر1397) 1397/05/09
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/24
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق (خرداد 1397) 1397/04/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان (اردیبهشت 1397) 1397/03/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/12/29 با گزارش حسابرس 1397/02/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/12/29- اصلاحیه 1397/02/19
افشای پرتفوی ماهانه (فروردین 97) 1397/02/10
افشای پرتفو ماهانه (اسفند 96) 1397/01/29
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/01/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/01/29
افشای ماهانه پرتفو (بهمن ماه) 1396/12/09
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/06/31 - گزارش حسابرس 1396/09/11
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/06/31 1396/07/26
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/06/31 1396/07/18
گزارش عملکرد صندوق تا تاریخ 1396/03/31 1396/05/01
صورت مالی دوره نه ماهه صندوق یکم ایرانیان 1396/04/28
صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 (با گزراش حسابرس) 1396/02/25
صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 (با گزراش حسابرس) 1396/02/25
تغییر حسابرس 1396/02/06
صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/03
گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 1396/02/03
گزارش عملکرد-13950930 1395/10/22
13950930 1395/10/22
صورتهای مالی منتهی به 1395/06/31 با گزارش حسابرس 1395/08/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1395/06/31 1395/07/18
صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/06/31 1395/07/17
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/23
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/14
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 با تایید حسابرس 1395/02/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/12/29 - اصلاحیه 1395/02/04
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/23
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/23
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/19
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/13
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 با گزارش حسابرس 1394/08/19
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 1394/07/19
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 1394/07/14
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/14
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/13
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29/12/1393 با گزارش حسابرس 1394/02/27
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/01/30
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/11/1393 1394/01/24
صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/11/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/29
صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1393 با گزارش حسابرس 1393/09/02
صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1393 با تاييد متولي 1393/07/15
گزار عملكرد براي سال مالي منتهي به 31/06/1393 1393/07/14
صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1393 1393/07/09
صورت هاي مالي نه ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1393 با تاييد متولي 1393/04/18
صورت هاي مالي نه ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/14
صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 29/12/1392 با گزارش حسابرس 1393/03/17
صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 29/12/1392 با تاييد متولي 1393/02/08
صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 29/12/1392 1393/02/02
صورت‌هاي مالي سه ماهه منتهي به 30/09/1392 با تاييد متولي 1392/11/09
گزارش عملكرد سه ماهه منتهي به 30/09/1392 1392/10/22
صورت‌هاي مالي سه ماهه منتهي به 30/09/1392 1392/10/22
صورت های مالی دوره 8ماه و 14روزه منتهی به 31 شهریور 1392 با تاييد حسابرس 1392/08/29
صورت مالي 2 ماه و 14 روزه منتهي به 30/12/91 با تاييد حسابرس 1392/08/29
گزارش عملکرد دوره مالی 8 ماه و 14 روزه منتهی به 31 شهریور 1392 1392/07/23
صورت های مالی دوره 8ماه و 14روزه منتهی به 31 شهریور 1392 با تایید متولی 1392/07/23
صورت های مالی دوره 8ماه و 14روزه منتهی به 31 شهریور 1392 1392/07/21
صورت مالی برای دوره 5 ماه و 14 روز منتهی به 31/03/1392 با تأیید متولی 1392/06/02
گزارش عملکرد 5 ماه و 14 روزه منتههی به 31/03/1392 1392/05/30
صورت های مالی 5 ماه و 14 روزه منتهی به 92.03.31 1392/05/28
صورت مالی دوره یازده ماه و دو روزه منتهی به 16 دی 1391 با گزارش حسابرس 1392/04/29
گزارش عملکرد دوره مالی یازده ماه و دو روزه منتهی به 1391/10/16 1392/03/08
صورت مالی 2 ماه و 14 روزه منتهی به 30/12/91 با تایید متولی 1392/02/21
گزارش عملكرد 2ماه و 14 روزه منتهي به 30/12/91 1392/02/17
صورت مالي 2 ماه و 14 روزه منتهي به 30/12/91 1392/02/17
صورت های مالی میان دوره ای منتهی به16/10/1391 1391/12/20
صورت مالی 9 ماهه با تایید متولی 1391/10/05
گزارش عملكرد نه ماهه منتهي به14/08/1391 1391/09/18
صورت مالي شش ماهه با تاييد حسابرس 1391/08/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 14/02/1391 1391/07/30
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 14/02/1391 1391/07/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 14/05/1391 1391/06/18
صورت مالی 6ماهه 14/05/1391 1391/06/13
صورتهاي مالي 3 ماهه 1391/04/01
صورت مالي سالانه با تاييد حسابرس 1390/11/14
صورت مالی سالانه 1390/11/14
گزارش عملکرد سالانه 1390/11/14
گزارش عملكرد 9 ماهه 1390/08/15
صورتهای مالی 9 ماهه 1390/08/14
صورت مالی شش ماهه 1390/05/14
صورتهاي مالي 3 ماهه 1390/03/09
صورت مالی سالانه 1389/12/09
صورتهای مالی 9 ماهه 1389/08/19
صورتهای مالی 6 ماه 1389/06/21
صورتهاي مالي 3 ماهه 1389/02/14
صورت مالی سالانه 1388/11/14
صورتهاي مالي 1388/05/14